Icoon Schoen | Fitters Gym

Algemene voorwaarden

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 07/10/2022.

Lees hier de algemene verkoopsvoorwaarden van Fitters Gym, gevestigd te Dirk Martensstraat 14, 8200 Brugge.

Icoon Schoen | Fitters Gym

Algemene voorwaarden Fitters BV
1 Algemeen:
1.1 Op alle door Fitters BV gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing;
1.2 Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen rekening houdende met de geldende huisregels;
1.3 Fitters BV behoudt zich het recht voor personen bij inschrijvingen om identificatie te vragen.
2 Overeenkomst:
2.1 Fitters BV behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Lid zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door Fitters BV waarna het Lid echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging binnen de maand na de brief van aankondiging van Fitters BV. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur.
3 Lidmaatschap:
3.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals het Lid bij inschrijving aangegeven;
3.2 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde “ingangsdatum overeenkomst”;
3.3 Het Lid is bekend met het feit dat deze overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend wordt verlengd naar een overeenkomst van onbepaalde duur, met uitzondering van overeenkomsten, waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald: deze laatste overeenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen;
3.4 Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Fitters BV waarvoor hij is ingeschreven, vind geen restitutie van de contributie plaats.
4 Lidmaatschapsgelden:
4.1 Lidmaatschapsgelden worden via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruitbetaald. Fitters BV biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels bancontact vooruit te betalen. In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring worden opgestart;
4.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de “ingangsdatum overeenkomst”, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fitters BV, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen;
4.3 Wanneer een SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan Fitters BV bij elke vordering een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten aanrekenen. Fitters BV behoudt zich het recht voor om achterstallen en inschrijfkosten via SEPA Europese Domiciliëring te innen;
4.4 Bij ontstentenis van betaling op de vastgelegde vervaldag en indien Fitters BV dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is Fitters BV gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen ongeacht de voorziene betaalwijze;
4.5 Indien Fitters BV dient over te gaan tot invordering van haar vorderingen op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (15 % op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10 % per jaar verschuldigd. Wanneer Fitters BV over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het Lid de diensten en faciliteiten van Fitters BV niet gebruiken tot het moment dat alle door Fitters BV in rekening gebrachte bedragen betaald zijn en/of de eventueel getroffen regeling door het Lid nageleefd wordt;
4.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Fitters BV is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
5 Privacy:
5.1 Fitters BV gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de werking van de persoonsgegevens.
6 Lidkaart:
6.1 Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een Lidkaart. Deze kaart blijft eigendom van Fitters BV en dient na beëindiging van het lidmaatschap aan Fitters BV geretourneerd te worden;
6.2 Fitters BV is bevoegd om bij misbruik van deze Lidkaart het Lid de toegang te ontzeggen.
7 Beëindiging Lidmaatschap:
7.1 Afhankelijk van de overeengekomen contractuele looptijd zijn er specifieke opzegtermijnen. Voor een looptijd van 1 jaar is de opzegtermijn minimaal één kalendermaand. Voor een looptijd van 3 maand is de opzegtermijn minimaal twee weken. Voor een looptijd van één maand is de opzegtermijn minimaal 5 werkdagen;
7.2 Indien het Lid zijn Lidmaatschap niet voor de einddatum van de contractduur, geminderd met de opzegtermijn zoals vermeld in artikel 7.1, schriftelijk bij Fitters BV opzegt, wordt het Lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn zoals vermeld in artikel 7.1, met uitzondering van overeenkomsten, waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald; deze laatste overeenkomst zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen. Met schriftelijk wordt bedoeld middels aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan de klantenservice van Fitters BV;
7.3 De opzegging van een overeenkomst omwille van redenen vermeld in artikel 7.4 of tijdens de stilzwijgende verlenging dient op straffe van niet aanvaarding steeds en uitsluitend middels aangetekend schrijven of e-mails gericht aan de klantenservice van Fitters BV te gebeuren. Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst steeds door aan de gekende voorwaarden;
7.4 Het door het Lid beëindigen van het Lidmaatschap tijdens de overeengekomen contractuele looptijd zoals aangegeven in de lidmaatschapsovereenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een doktersattest vereist is en waarin staat vermeld dat het Lid nooit meer mag sporten, of bij het verhuizen buiten een straal van 15 km van een vestiging van Fitters BV, waarbij een kopie van de inschrijving in de nieuwe woonplaats vereist is. Enkel doktersattest of bewijzen van een verhuis die binnen 8 dagen na het uitschrijven of na de verhuis schriftelijk worden overgemaakt, worden aanvaard. Indien een attest of het bewijs pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure, zullen deze niet meer worden aanvaard. De gerechtskosten die Fitters BV hiertoe heeft moeten maken vallen steeds ten laste van het Lid dat nalatig is geweest;
7.5 Bij voortijdige beëindiging op grond van artikel 7.4 is een opzegperiode van één kalendermaand vereist. Deze opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het vereiste bewijs;
7.6 Indien het Lid kan aantonen dat Fitters BV haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Fitters BV door het Lid hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Fitters BV akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Fitters BV desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding;
7.7 Alle andere dan artikel 7.4 genoemde wijzen van beëindiging door het Lid, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betaling, worden beschouwd als onrechtmatig verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het Lid worden betaald doet Fitters BV beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Fitters BV zal vanaf dan tevens conform artikel 4.5 bovenop deze bedragen een nalatigheidsintrest van 10% en een schadebeding van 15% aanrekenen;
7.8 Fitters BV mag de lidmaatschapsovereenkomsten in het nadeel van het Lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid conform deze algemene voorwaarden de toeging is geweigerd of ontzegd.
8 Informatieverplichting:
8.1 Verandering in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bank gegevens) dienen direct schriftelijk aan Fitters BV te worden doorgegeven middels het e-mailadres;
8.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Fitters BV kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.
9 Aansprakelijkheid:
9.1 Fitters BV sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Lid of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Lid voor opzet of grove schuld in hoofde van Fitters BV of haar aangestelde; en haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar Lid ten gevolge van een doen of nalaten van Fitters BV;
9.2 Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Ondanks dat Fitters BV voor het Lid een ongevallenverzekering heeft afgesloten wordt het Lid geadviseerd om zichzelf treffend te verzekeren;
9.3 Noch Fitters BV, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging; gelieve al uw eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.
10 Huisreglement:
10.1 Het lid is bekend met de door Fitters BV gehanteerde huisregels.
11 Slot bepaling:
11.1 Elke Overeenkomsten tussen het Lid en Fitters BV kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd;
11.2 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.